Doradztwo zawodowe

Teczka ucznia
Program i plan pracy doradcy
Rekrutacja 2021/22
Materiały dla nauczycieli
Zaplanuj swoją przyszłość
Informacje dla rodziców
Kontakt
Teczka ucznia

Ścieżka edukacyjna

Multimedia dla ucznia

a. Kilka słów o szkolnictwie

b. Wyszukiwarki zawodów

Literatura dla ucznia

 • Cottrell S., "Podręcznik umiejętności studiowania", Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2007
 • Covey S., "7 nawyków skutecznego nastolatka", Rebis, Poznań 2011
 • Górczyński M., Obidniak D., Pfeiffer A., Suliga M., "Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego", KOWEZiU, Warszawa 2017
 • Zawadka M., "Chcę być kimś. Cz. 1,2,3", Wydawnictwo Mind&dream 2016
Program i plan pracy doradcy
Rekrutacja 2021/22

Rekrutacja 2020/21

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

Źródło: gov.pl

 

Terminy te nie dotyczą szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych  na rok szkolny 2021/2022. Harmonogramy do tych szkół będą ogłaszane przez właściwego kuratora oświaty.

 

Najważniejsze informacje
 • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r., z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.
 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.
 • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r.
 • Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r.
 • W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
 • W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.
 • Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.
 • Ogłoszony harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające (o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe) oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym (o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe).
 • W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 przeprowadza się postępowanie uzupełniające w terminach określonych w tabeli.
 • Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022, będą przyjmowani do tych szkół w trakcie roku szkolnego (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).
 • Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).
Materiały
Terminy rekrutacji do szkół na rok szkolny 2021/2022
Materiały dla nauczycieli

Poradnik dla nauczycieli i specjalistów realizujących zgodnie z wytycznymi MEN

 

Publikacje – wsparcie metodyczne i dydaktyczne

 

Kim jest doradca zawodowy – scenariusz zajęć dla wszystkich grup wiekowych informacje na temat doradztwa, przykładowych zawodów, ćwiczenia

 

Zasoby dla nauczycieli i wychowawców klas 7 i 8 SP scenariusze, multimedia, informacje o rynku pracy, inne

 

Nowości dla nauczycieli i wychowawców

 • Materiały do wykorzystania → tutaj
 • Gry i zabawy planszowe oraz scenariusze zajęć z Mapą Karier → tutaj i → tutaj
 • Wspieranie rozwoju i kreatywności → tutaj
 • Darmowe wsparcie doradztwa → tutaj
 • Multimedialne i nowoczesne filmy → tutaj

 

KLASY I-III

 

Przykładowy program orientacji zawodowej dla klas I-III szkoły podstawowej z proponowanymi scenariuszami, ORE, Warszawa 2017. (https://doradztwo.ore.edu.pl/programy-i-wsdz/).

 • Brawo ja! – prezentacja własnych talentów
 • Zawód moich rodziców
 • Halo! Usterka! Szukam pomocy
 • Reporterskim okiem – wywiad z pracownikami szkoły
 • Dzisiejszy Jaś – kim będzie jako Jan?
 • Po co się uczę?
 • Jak zmieścić dzień w słoju?

 

Literatura

 • Bartosz B., Poradnik metodyczny dla nauczycieli, pedagogów i doradców zawodowych; http://static.scholaris.pl/main-file/105/017/rozpoznawanie_predyspozycji_66991.pdf
 • Czapla B., Matyszewska B., Ptasznik E., Skoryna M., Przykładowy program orientacji zawodowej dla klas I-III szkoły podstawowej z proponowanymi scenariuszami, ORE, Warszawa 2017
 • Dołęga-Herzog H., Rosalska M., Wykorzystanie metod kreatywnych w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu, KOWEZiU, Warszawa 2014; http://euroguidance.pl/ksiazki/
 • Forma B., Przepióra A., Poznajemy zawody. Części 1,2,3, Wydawnictwo Bliżej Przedszkola, Kraków 2016
 • Maćkowiak A., Kim zostanę, gdy dorosnę? Piosenki o zawodach, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2016
 • Maćkowiak A., Zgadnij kto to, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2011
 • Strzemińska-Więckowiak D., Kim zostanę? Wierszyki o zawodach, SBM, Warszawa 2014.

 

KLASY IV-VI

 

Przykładowy program orientacji zawodowej dla klas IV-VI szkoły podstawowej z proponowanymi scenariuszami, ORE, Warszawa 2017. Wychowawcy wybierają temat/tematy zgodnie i spójnie z programem wychowawczym realizowanym w danej klasie. (https://doradztwo.ore.edu.pl/programy-i-wsdz/).

 • Zdrowy styl życia jako przygotowanie do pełnienia ról zawodowych
 • Wybieram ten zawód, bo…
 • Jak oszczędzić pierwszy milion?
 • Kiedy zaczynamy się uczyć i kiedy kończymy?
 • Jak się uczyć szybciej i efektywniej – mój indywidualny styl uczenia się
 • Umiejętności – od przeszłości do przyszłości
 • Przedmioty, które lubię – jako drogowskazy zawodowe

 

Literatura

 • Bartosz B., Poradnik metodyczny dla nauczycieli, pedagogów i doradców zawodowych; http://static.scholaris.pl/main-file/105/017/rozpoznawanie_predyspozycji_66991.pdf
 • Brzezińska-Lauk J., Kruk-Krymula E., Nikorowska K., Przykładowy program orientacji zawodowej dla klas IV-VI – szkoły podstawowej z proponowanymi scenariuszami, ORE, Warszawa 2017 https://doradztwo.ore.edu.pl/programy-i-wsdz/
 • Wybieram zawód – pakiet edukacyjny dla klas 4-6 szkoły podstawowej http://www.scholaris.pl/zasob/103923
 • Dołęga-Herzog H., Rosalska M., Wykorzystanie metod kreatywnych w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu, KOWEZiU, Warszawa 2014; http://euroguidance.pl/ksiazki/
 • Greiner I., Kania I., Kudanowska E., Paszkowska-Rogacz A., Tarkowska M., Materiały metodyczno-dydaktyczne do planowania kariery zawodowej uczniów, KOWEZiU, Warszawa 2006
 • Paszkowska-Rogacz A., Tarkowska M., Metody pracy z grupą w poradnictwie zawodowym, KOWEZiU, Warszawa 2004

 

KLASY VII-VIII

 

Literatura dla wychowawcy, nauczyciela, doradcy

 • Bartosz B., Poradnik metodyczny dla nauczycieli, pedagogów i doradców zawodowych; http://static.scholaris.pl/main-file/105/017/rozpoznawanie_predyspozycji_66991.pdf
 • Chirkowska-Smolak T., Hauziński A., Łaciak M., Drogi kariery. Jak wspomagać rozwój zawodowy dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2011
 • Dołęga-Herzog H., Rosalska M., Wykorzystanie metod kreatywnych w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu, KOWEZiU, Warszawa 2014; http://euroguidance.pl/ksiazki/
 • Dziurkowska A. i in., Przykładowy program doradztwa zawodowego dla klas VII-VIII szkoły podstawowej z proponowanymi scenariuszami, ORE, Warszawa 2017 (https://doradztwo.ore.edu.pl/programy-i-wsdz/)
 • Gardner H., Inteligencje wielorakie, MT Biznes, Warszawa 2009
 • Gladwell M., Poza schematem. Sekrety ludzi sukcesu, Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2008
 • Greiner I., Kania I., Kudanowska E., Paszkowska-Rogacz A., Tarkowska M., Materiały metodyczno-dydaktyczne do planowania kariery zawodowej uczniów, KOWEZiU, Warszawa 2006
 • Górczyński M., Obidniak D., Pfeiffer A., Suliga M., Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego, KOWEZiU, Warszawa 2017
 • Gut R., Piegowska M., Wójcik B., Zarządzanie sobą. Ksiażka o działaniu, myśleniu i odczuwaniu, Difin, Warszawa 2008
 • Rosalska M., Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego, KOWEZiU, Warszawa 2012
 • Paszkowska-Rogacz A., Tarkowska M., Metody pracy z grupą w poradnictwie zawodowym, KOWEZiU, Warszawa 2004
 • Santorski J., Konel M., Le Guern B., Prymusom dziękujemy. Nowe spojrzenie na życie i karierę, Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, Warszawa 2007
Zaplanuj swoją przyszłość

Szkoły ponadpodstawowe w Jeleniej Górze

 

Nazwa szkoły Strona www
I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego http://zerom.4me.pl/
II Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida https://norwid.jgora.pl/
III Liceum Ogólnokształcące im. Jędrzeja Śniadeckiego http://zsoit.jgora.pl/
Zespół Szkół Technicznych „MECHANIK” http://zstmechanik.pl/
Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Społecznych im. Jana Pawła II Społecznego Towarzystwa Oświatowego http://szkola-spoleczna.pl/
Zespół Szkół Elektronicznych im. Obrońców Poczty Polskiej

http://elektronik.jgora.pl/zse/

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 im. Stanisława Staszica http://www.handlowka.edu.pl/
Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej http://www.zspu.jgora.pl/
Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych https://www.ekonom.jgora.pl/
Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego http://zsart.edu.pl/
Informacje dla rodziców

Informacje dla rodziców

 

5 rzeczy, o których warto pamiętać, rozmawiając z dzieckiem o ścieżce edukacyjno-zawodowej

https://mapakarier.org/blog/article/44/5-rzeczy-o-ktorych-warto-pamietac-rozmawiajac-z-dzieckiem-o-sciezce-edukacyjnozawodowej

Źródło: https://mapakarier.org/

Kontakt

Kontakt

 

Szkolny doradca zawodowy


Szkolny doradca zawodowy pomaga młodzieży wybrać właściwą szkołę ponadpodstawową – liceum, technikum lub branżową szkołę I stopnia.

W Szkole Podstawowej Nr 15 w Jeleniej Górze funkcję doradcy zawodowego pełni mgr Agata Kawa.


Jesteś uczniem?

Jeżeli jesteś uczniem, zobacz, co po spotkaniu z doradcą zawodowym możesz zyskać:
• poznasz swoje mocne strony, predyspozycje i talenty,
• dowiesz się w jakim zawodzie chciałbyś w przyszłości pracować i gdzie znajdziesz pracę,
• jakie musisz mieć kwalifikacje w wybranym zawodzie i ile będziesz zarabiać,
• jaką wybrać ścieżkę edukacyjną - do jakiej iść szkoły, czego się uczyć, aby osiągnąć swój cel zawodowy,
• dowiesz się gdzie w najbliższej okolicy znajdują się szkoły, które uczą na kierunkach jakie Cię interesują.
Świadomy wybór szkoły i kierunku kształcenia to później łatwiejszy start w życiu zawodowym. Zapraszamy do naszej szkoły na spotkanie z doradcą zawodowym. Z pomocą doradcy zawodowego odkryjesz swoje talenty, predyspozycje oraz ukierunkujesz je tak, aby zdobyć zawód najlepiej dopasowany do swoich oczekiwań, umiejętności i potencjału oraz dostępności ofert i miejsc pracy w okolicy.

Jesteś rodzicem?

Jeżeli Twoje dziecko jest już w klasie ósmej to najwyższa pora, aby ukierunkować je zawodowo - a co za tym idzie edukacyjnie. Jeżeli chcesz wybrać dobrą szkołę dla Twojego dziecka wspomóż się opinią szkolnego doradcy zawodowego. Nie podejmuj decyzji pochopnie. Kierując dziecko do nieodpowiedniej szkoły decydujesz o jego przyszłości! Bardzo często, kierowanie się zainteresowaniami dziecka może być złudne - one zmieniają się bowiem wraz z wiekiem i środowiskiem. Zdarza się, że młody człowiek musi zrezygnować ze swoich marzeń o przyszłym zawodzie, ponieważ jego stan zdrowia lub predyspozycje psychofizyczne uniemożliwiają mu pracę lub kształcenie się w danym kierunku. Z tego powodu spotkania z doradcą zawodowym pomagają młodzieży szkolnej odkryć swoje faktyczne możliwości oraz preferencje zawodowe i edukacyjne.

W okresie pandemii spotkanie z doradcą zawodowym możliwe jest po wcześniejszym umówieniu się przez dziennik elektroniczny lub kontakt e-mail: kawaagata80@gmail.com

Jakość powietrza w Sobieszowie - TCTA

szczepienie

PARTNERZY SZKOŁY:

MKS Karkonosze