Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Bronisława Czecha w Jeleniej Górze zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony: sp15.sobieszow.pl.

Data publikacji strony internetowej: wrzesień 2010
Data istotnej aktualizacji: luty 2021

Data sporządzenia deklaracji:

Deklarację sporządzono dnia: 23.09.2020
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Szkoły Podstawowej Nr 15 im. Bronisława Czecha w Jeleniej Górze.

Status pod względem zgodności:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób niedosłyszących
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Informacje dodatkowe – strona posiada:

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczne logo na stronie), a w nim:

 • czytelna czcionka
 • powiększanie czionki
 • pomniejszanie czcionki
 • podkreślone odnośniki
 • skala szarości
 • wysoki kontrast
 • jasne tło
 • negatyw
 • mapa strony

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W szkole Koordynatorem do Spraw Dostępności jest Pani Jolanta Kiełczewska, tel. 75-755-33-42, email: jkielczewska@sp15.sobieszow.pl.
Możliwy jest również kontakt za pośrednictwem sekretariatu szkoły: email: jgsp15@wp.pl, tel: 75-755-33-42


Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo – skargowa:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi. (https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/)

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.

Dostępność architektoniczna

Dostępność wejścia do budynku szkoły:
Dla osób przychodzących dostępne są 2 wejścia:
wejście główne do budynku szkoły – wejście schodami, drzwi nie otwierają się automatycznie przy drzwiach znajduje się domofon. Wejście nie posiada podjazdu dla wózków i nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Po wejściu do głównego budynku szkoły w korytarzu znajdują się kolejne schody oraz drzwi prowadzące na parter budynku.
wejście do sali sportowej – wejście umożliwia wjazd wózka z poziomu chodnika do budynku sali sportowej (brak schodów). Drzwi nie otwierają się automatycznie (drzwi otwierane przez pracownika szkoły).

Dostępność korytarzy, schodów i wind
Poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne budynku nie są wolne od barier (schody, progi, nierówności). Bariery uniemożliwiają osobom ze szczególnymi potrzebami dotarcie do wszystkich pomieszczeń budynku szkoły oraz uniemożliwiają poruszanie się po budynku szkoły bez wsparcia innych osób. Brak windy dostosowanej dla osób z ograniczeniami. Dla osób na poruszających się na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze
szkoły (sekretariat, gabinety, klasy szkolne, biblioteka, biura).

Opis dostosowań (pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne)
W budynku sali sportowej zastosowano platformę schodową dla osób poruszających się na wózku, umożliwiającą dotarcie na poziom parteru budynku szkoły. Dalsze poruszanie się po budynku szkoły wymaga wsparcia innych osób.
W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami: niedosłyszących i niesłyszących oraz niewidomych i słabowidzących. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze szkoły.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Przy budynku szkoły nie ma wyznaczonych miejsce parkingowych dla
osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku szkoły i do wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem
asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online
W budynku szkoły nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.