REGULAMIN KONKURSU „HALLOWEEN PUMPKIN LANTERN”

Cele konkursu:

  • Rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania językiem angielskim
  • Motywowanie do nauki języka angielskiego poprzez działania artystyczne
  • Promowanie nauki języka angielskiego
  • Przybliżanie kultury krajów anglojęzycznych

Organizator:
Organizatorem konkursu lingwistyczno-językowego są Agata Kawa i Magdalena Cierpka, nauczyciele języka angielskiego Szkoły Podstawowej Nr 15 w Jeleniej Górze

Czas trwania konkursu:
Konkurs rozpoczyna się 28 października 2019r., a kończy się 4 listopada 2019r.

Warunki uczestnictwa:
1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas 1-3 (I grupa wiekowa) i 4-8 SP (II grupa wiekowa).
2. Uczestnik samodzielnie przygotowuje lampion z dyni.
3. Każdy z uczestników wykonuje jeden lampion.

Termin i warunki dostarczania prac:
Prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 4 listopada do Pani Agaty Kawy lub Pani Magdaleny Cierpki.

Prace powinny być opisane według podanego wzoru:
Imię i nazwisko ucznia, klasa

Zasady przyznawania nagród:
Ocenianiu podlegać będzie estetyka oraz oryginalność formy. Spośród zgłoszonych do konkursu prac Komisja, w skład której wchodzić będą nauczyciele języków obcych oraz plastyki wybierze najlepsze prace, które zaprezentowane zostaną na korytarzu SP15 w Jeleniej Górze. Dla uczestników przewidziane są również drobne upominki 🙂

Informacja o wynikach konkursu zostanie dostarczona do dnia 15 listopada 2019 r.