KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO „ENGLISH AROUND US”

Regulamin konkursu „ENGLISH AROUND US”

Cele konkursu:

  • Rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania językiem angielskim
  • Motywowanie do nauki języka angielskiego poprzez działania artystyczne
  • Promowanie nauki języka angielskiego
  • Stwarzanie możliwości współzawodnictwa

Organizator:

Organizatorem konkursu lingwistyczno-językowego są Agata Kawa i Magdalena Cierpka, nauczyciele języka angielskiego Szkoły Podstawowej Nr 15 w Jeleniej Górze.

Czas trwania konkursu:

Konkurs rozpoczyna się 21 października 2019 r., a kończy się 31 października 2019 r.

Warunki uczestnictwa:

1.Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas 1-3 (I grupa wiekowa) i 4-8 SP (II grupa wiekowa)
2.Uczestnik samodzielnie przygotowuje pracę (technika dowolna) zawierającą autentyczne materiały anglojęzyczne np. nagłówek prasowy z tytułem programu, fragment ulotki reklamowej z napisem „sale” itp.
3.Praca musi zawierać tytuł „ English around us”

Termin i warunki dostarczania prac:

Prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 31 października do Pani Agaty Kawy lub Pani Magdaleny Cierpki.

Prace powinny być opisane według podanego wzoru:
Imię i nazwisko ucznia, klasa
„ENGLISH AROUND US”

Zasady przyznawania nagród:

Ocenianiu podlegać będzie estetyka , oryginalność formy wykonania oraz poprawność treści w języku angielskim. Spośród zgłoszonych do konkursu prac Komisja, w skład której wchodzić będą nauczyciele języków obcych oraz Dyrektor szkoły wybierze najlepsze prace, które zaprezentowane zostaną na korytarzu SP15 w Jeleniej Górze. Dla uczestników przewidziane są również drobne upominki 

Informacja o wynikach konkursu zostanie dostarczona do dnia 15 listopada 2019 r.